ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Дейност и услуги

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТЪРГОВИЩЕ


ИЗВЪРШВА
Селекция и развъждане на говеда
Селекция и развъждане на овце
Репродукция
Фуражопроизводство

ПРЕДЛАГА
Високопродуктивни юници, кочове, шилета и агнета за разплод
Висококачествена животинска продукция
Среди за съхранение на семенен материал от коч
Семена и технологии за производство на бяла детелина – „Търговище 40”; звездан – „Търговище 1” и еспарзета „Юбилейна”
Семепроизводство на пшеница и ечемик
Производство на вегетативни подложки и калеми от стандартни и перспективни сортове овошки
Стандартен посадъчен материал от череша, слива, вишня, ябълка, лешник и др.
Производство на едногодишни и двугодишни вкоренени издънки от 5 сорта лешник
Продукция от ябълки, сливи, череши, вишни и др.

РАЗРАБОТВА
Модели за съвременно животновъдство
Технологии за интензивно производство на месо и мляко
Технологии за хранене и отглеждане на говеда и овце
Технологии за отглеждане на полски култури, съобразени със специфичните изисквания на сортовете и условията на производство
Технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения

ОРГАНИЗИРА
Курсове за повишаване квалификацията на земеделските производители
Курсове по опазване на околната среда
Научно обслужване в областта на растениевъдството и животновъдството
Изкуствено осеменяване на овце със свеж и съхранен до 24 часа семенен материал от коч

КОНСУЛТИРА
Фермери по въпроси, касаещи растениевъдната и животновъдната практики
Сдружения на производители на земеделска продукция
Арендатори
Земеделски производители по ПРСР и опазване на околната среда