ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Географско разположение

Община Търговище се намира в Източната част на Дунавската равнина. Общината е със площ от 840.4 кв.км. Административен център е град Търговище.Територията на общината се характеризира с изразен равнинен, хълмист и нископланински релеф, с надморска височина между 150 и 690 метра.За град Търговище тя е 170 м.
Района обхваща Търговищкото поле през което преминава река Врана, на юг са разположени северните склонове на Преславската планина където се намира най-високата точка в общината - връх Коджакус (690 м н.в.).

Общината разполага с 31 защитени природни обекти, от тях 6 са забележителности. По-голяма част от територията е покрита със сиви горски почви, също голяма част заемат черноземните почви, около реките и деретата се срещат алувиално-ливадни почви. Районът се характеризира с липса на плитки подпочвени води. Територията на общината попада в умереноконтиненталната климатична зона със средномесечна температура +10.7°С.

Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производство на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.

Растениевъдството и животновъдството са основните направления в икономиката на общината. 57,2% от селскостопанския фонд е обработваема земя. Отглеждат се предимно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци, плодове.

Животновъдството е дребно, слабо механизирано и изцяло в частния сектор. На територията на общината функционират земеделски и животински пазари, публични складове за зърно. Предстои изграждането на стоково тържище.

В близост до Търговище са локализирани няколко минерални извори с лечебно-профилактични характеристики.