ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Постижения

НАУЧНИ ПРОДУКТИ

От 1939г-1942г. под ръководството на Петър Попов са извършени помологични проучвания и биометрични измервания върху най-разпространените културни лешникови сортове. Въз основа на проведените проучвания той написва и издава първата монография в България за лешника – „Лешникът и неговата култура”.

През 1963г. в “Животновъдството” усилията са насочени към създаване на нова порода Българско червено говедо с млечно-месно направление за Североизточна България. През 1969г. се разработва програма за създаване на черно-шарена популация, подходяща за отглеждане при промишлени условия и започва кръстосване на Българското червено говедо с Фрезийски, а след това с Холщайн-фрезийски бици.
Българско черношарено говедо

Двете породи са утвърдени от Държавна комисия и за техен автор е признат ст.н.с.Христо Папуров. За производството на повече говеждо месо се получават различни комбинации породни съчетания от пасивната част на стадото със специализираните породи за месо - Шароле, Херефорд, Абердинагус, Лимузин и Симентал.)
В овцевъдството основно направление е създаването на нова тънкорунна порода овце за вълна и месо в Североизточна България. По темата се работи от 1954г. и фактически годините 1964-65г. се явяват като продължение на един голям селекционен процес. Стадото от овце в КОС служи за основа при създаването на СИБ тънкорунна порода. За автор е признат ст.н.с.ІІст. к.с.н Димитър Петров Димитров.

През периода 1979 - 1986г. ст.н.с.к.б.н. Георги Стефанов Георгиев създава лаборатория по изкуствено осеменяване на селскостопанските науки ( 1978г.) и работи в направление репродукция и изкуствено осеменяване. Съавтор е на сперморазредител 6А за семенна течност от коч, който се използва за изкуствено осеменяване на овцете.

От 01.03.1987г-01.01.2000г. в овцевъдството се създава многоплодна тънкорунна линия като се кръстоса СИБ с породата Бурула. Неин автор е ст.н.с.ІІст.д-р Димитър Димитров. В овцевъдството продължава да се усъвършенства Североизточната българска тънкорунна порода овце като се подобряват производствените показатели и типа на вълната. Създава се племенно ядро с ценни племенни качества.
бяла детелина сорт Търговище 40

В направление селекция на фуражните култури – многогодишна ръж, звездан, бяла детелина, тръстиковидна власатка, пасищен райграс и зимен фий и новата фуражна култура хераклеум работи ст.н.с.к.с.н. Димитър Ст. Димитров.

В резултат на извършената селекционно-изследователска дейност той създава сортовете звездан „Търговище 1” и бяла детелина „Търговище 40”