ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Проекти

Проект: Ж-14 „Генетическо усъвършенстване и съхранение на развъжданите породи и отродия преживни животни за Североизточната икономическа зона на Р. България в условия на пазарно стопанство” работят 3 научни сътрудници.
Задача: Усъвършенстване на тънкорунни, млечни и месодайни кръстоски овце
Задача: Повишаване репродуктивната ефективност на овце от различно продуктивно направление

Проект: Ж-13 „Системи за хранене, осигуряващи производството на висококачествена продукция от свине и биволи”
Задача: Изследване влиянието на типа хранене върху различните кланични и качествени признаци на месо от биволи и говеда

Проект: Ж-12 „Изпитване на методи и технологии за биологично и ресурсоспестяващо производство на безопасна за здравето на човека растителна и животинска продукция”

По проект: ОЗХТ-38 „Архитектура на черешовото дърво при различни сортоподложкови комбинации в условията на интензивно отглеждане” работи 1 научен сътрудник.
Задача: Растежни и репродуктивни прояви на някои интродуцирани черешови сортове, присадени на Махалебка в условията на интензивно отглеждане