ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДП - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Основните цели и задачи на научноизследователската дейност в Опитна станция по земеделие – ДП - гр.Търговище са насочени в няколко направления:

  • Опазване и усъвършенстване на генофонда в животновъдството и растениевъдството
  • Усъвършенстване на технологиите на отглеждане и развъждане в говедовъдството
  • Сортоподдържане и семепроизводство на тревни фуражи
  • Изпитване на екологосъобразни системи за отглеждане на полски култури
  • Технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения

В направленията „Растениевъдство” и „Животновъдство” работят 5 научни сътрудници по проблемите на съвременното земеделие.

Обработват се 4000 da земя, от която 76 da маточна овощна градина с 121 сорта овощни видове, 16 da колекционно насаждение от лешници с 5 сорта: Императорски трапезунски, Томбул, Ран трапезунски, Римски и Бадемовиден. На площ от 9 da е устроен и овощен разсадник. На територията на ОСЗ има изградена сушилня за плодове и модерно плодохранилище с вместимост 50 t. 

Основни производства в растениевъдството са: семепроизводство на пшеница и ечемик; производство на семена от еспарзета, звездан и бяла детелина; вегетативни подложки и калеми от многовидова маточна градина; стандартен посадъчен материал от лешник и основни овощни видове; фуражни култури за животновъдството.

Главна задача на животновъдството е опазване и усъвършенстване на генофонда в овцевъдството и говедовъдството. В ОСЗ – ДП се отглеждат разплодни животни с доказани качества за задоволяване нуждите на фермерите и за собствено производство. Отглеждат се 170 говеда и 730 овце. 

Стадата са регистрирани в Националния племенен генофонд и в голяма степен определят облика не само на регионалното, но и на Националното животновъдство. Кравите са от Черношарената порода, а основна порода в овцевъдството е Североизточната българска тънкорунна порода. Отглеждат се овце и от месодайната порода Мутон Шароле. Опитната станция разполага и с лаборатория по изкуствено осеменяване.

Опитна станция по земеделие – гр. Търговище води началото си от 21.ХІ. 1905 година, когато с Указ № 452 на княз Фердинанд (ДВ бр.251) е основан Търговищкият овощен разсадник. Площта му е 476 da общинска земя, от която 408 da са предназначени за лозов, овощен и черничев материал, 12 da за дворове на проектираните постройки, 12 da за ливади и 44 da за пътища между сеитбооборотните полета на разсадника.

Основоположник на разсадника е Никола Стойков от гр.Лясковец, завършил агрономическото си образование във Франция. През 1905г. са засадени 22 da американски лози, а през 1906г. още 104 da. В овощният разсадник се произвежда овощен посадъчен материал и сортови семена. Провеждат се курсове за обучение на земеделските стопани. По инициатива на тогавашния управител са построени основните сгради и сградата на управлението, засаден е декоративен парк , създава се 30 da маточна градина от ябълки, круши и сливи.

Министерството на земеделието и държавните имоти със Заповед №1047 от 26.05.1942г. обявява Разсадника за опитен. Опитната дейност е в следните насоки: проучване върху лешници, малини, къпини; плодопреработка и овощарска технология - резитба, торене, видове подкултури, борба с болести и неприятели; установяване на най-подходящо редуване на културите в овощната градина.

През 1948г. Разсадника прераства в Държавно земеделско стопанство. През този период са дадени фондови земи и земята се увеличава до 4 500 da. От 1958г.-1963г. директор е Иван Радев. Площта на ДЗС е 12 891 da като Разсадника заема 392 da.